Retningslinjer Fair Play

I disse retningslinjene beskriver vi behandlingsmåten dersom noen bryter med verdigrunnlaget nedfelt i sportslig plan. Vi har delt retningslinjene i tre (3) deler: 

 1. Lagnivå: Vi har et mål om å ta fatt i saker før de eskalerer. I retningslinjene beskriver vi hvordan det enkelte lag kan håndtere hendelser i kamp og treningssituasjon. 
 2. Tilskuere og støttespillere under hjemmekamper: Her beskriver vi hvordan kampverten kan håndtere konkrete hendelser. 
 3. Saker som behandles av den sentrale Fair Play komiteen: Her beskriver vi hvilke saker som skal løftes til den sentrale Fair Play komiteen, og hvordan disse sakene behandles. 

Alle kan melde hendelser til oss. Dersom du opplever uønskede hendelser som gjelder våre spillere og støtteapparat ber vi deg fylle ut dette skjema, Du kan også kontakte oss på fair-play@hasle-loren.no 

1. Lagnivå  

Fair Play-pause i kamp og treningssituasjon  

 • Dersom en spiller i trening eller kamp bryter lagets trivselsregler eller viser manglende respekt for personer eller utstyr, kan treneren på stedet gi spilleren en Fair Play-pause. Det innebærer en pause der spiller holdes adskilt fra aktivitet en begrenset periode i løpet av kamp eller trening. 
 • Det er treneren på stedet sin tolkning av situasjonen som avgjør lengden på pausen. Dersom situasjonen er alvorlig kan pausen gjelde for resten av kampen eller treningen.  
 • Formålet med å gi spillere Fair Play-pause er at treneren kan bruke sin tid på spillerne som er i aktivitet, i stedet for forstyrrende aktivitet.  

Kontakt med foresatte (spillere under 18 år)  

 • Dersom samme spiller gjentatte ganger bryter trivselsregler eller ved mer alvorlige hendelser skal foresatte kontaktes dersom spilleren er under 18 år. 
 • Samtalen med foresatte skal referatføres skriftlig, og sendes foresatte for godkjenning før oversending til Fair Play komite til informasjon. Sendes Fair Play komite senest en (1) uke etter hendelsen. (Fair-Play@Hasle-loren.no)

Volds- og trusselhendelser eller diskrimineringshendelser i kamp 

Trenere og lagledere skal gjøre seg kjent med og følge protokoll for diskrimineringshendelser og protokoll for volds- og trusselhendelser i situasjonen.  

Ved slike hendelser skal trenere og lagleder utarbeide en beskrivelse av hendelsen i  etterkant  på dette skjema. Dette gjøres samme dag som hendelsen finner sted.

2. Tilskuere/støtteapparat på hjemmekamper 

Trygge rammer under kamp er viktig for Hasle-Løren.  Alle hjemmekamper i barne- og ungdomsfotballen skal ha synlige kampverter.

Tilsnakk tilskuere og støtteapparat 

 • Dersom tilskuere eller støtteapparat kommer med gjentakende kritikk mot dommer og/eller spillere skal kampverten kontakte vedkommende og be vedkommende dempe seg 
 • Dersom tilskuere eller støtteapparat kommer med oppfordring til stygt spill, skal kampverten kontakte vedkommende og be vedkommende dempe seg. 
 • Dersom den aktuelle tilskuer eller støtteapparat går inn på banen uten at det er påkrevet, eller på annen måte forstyrrer kampen, skal kampverten kontakte vedkommende og be vedkommende holde seg til tilvist område. 

Bortvisning tilskuere/støtteapparat: 

 • Dersom gjentagende tilsnakk ikke fungerer, kan kampverten, gjerne i samarbeid med dommeren, bortvise vedkommende fra kampområdet. .Meld dette til Fair Play komite på dette skjema.
 • Dersom en tilskuer/støtteapparat kommer med nedsettende tilrop som handler om utseende, kjønn, seksuell legning, hudfarge, etnisk tilhørighet skal kampverten be vedkommende forlate kampområdet. Kampverten skal notere skriftlig hva som ble sagt, navn og klubbtilhørighet til vedkommende som sendes Fair Play-komiteenBruk skjema. Det er også mulig å henvende seg til Fair Play komite på eposten fair-play@hasle-loren.no.

3. Saker som skal meldes til Fair Play-komite 

Følgende saker skal ikke behandles på lag-nivå: 

 • Alvorlige hendelser som mobbing og/eller gjentakende hendelser på lagnivå 
 • Alle hendelser med vold og trussel om vold  
 • Alle hendelser som handler om nedsettende kommentarer om utseende, kjønn, seksuell legning, hudfarge og etnisk tilhørighet  
 • Alle hendelser som handler om støtteapparat/trenere  
 • Uønskede hendelser rettet mot våre ungdomsdommere 
 • Alle henvendelser fra andre klubber om situasjoner som involverer våre spillere og støtteapparat 

Fair Play-komitéens behandling av saker 

Hendelsen beskrives så godt som mulig av aktuelle lag/foreldre/andre på dette skjema. Fair Play komiteen fordeler saker etter vurdering av medlemmenes habilitet og behandles umiddelbart. 

Intern oppfølging: 

 • Aktuelle involverte parter kontaktes for å få et mest mulig riktig bilde av situasjonen.  
 • Eventuelle individuelle sanksjoner og forebyggende tiltak foreslås 
 • Ved alvorlige hendelser vurderes politianmeldelse og eventuelt bringe saken inn for Konfliktrådet/Dime i dialog med fornærmede 
 • Saken avsluttes med møte med aktuelle parter for dialog om fakta og videre oppfølging. For spillere under 18 år skal foresatte være med.  
 • Det utarbeides referat som godkjennes av alle parter. 
 • Dersom annen klubb er involvert oversendes epost til aktuelle klubb med eventuell beklagelse og beskrivelse av oppfølging i klubben. 
 • Ved volds- og trusselhendelser og diskrimineringshendelser følges NFFs protokoller. Referat oversendes NFF. 

Situasjoner der våre spillere og støtteapparat er utsatt for uønsket hendelse fra annen klubb 

 • Aktuelle parter kontaktes for å få et så riktig bilde av situasjonen 
 • Dommer i aktuell kamp kontaktes for beskrivelse av hendelsen 
 • Epost med beskrivelse av saken oversendes aktuelle klubb ved Fair Play ansvarlig/sportslig leder 
 • Ved volds- og trusselhendelser og diskrimineringshendelser følges NFFs protokoller på ivaretakelse av egne spillere/støtteapparat.  
 • Vi forsøker så langt som mulig å få til et møte med involverte parter for å avslutte saken. 

Rapportering til styret

 • Styret får månedlig rapport om omfanget av saker
 • Ved alvorlige hendelser involveres styret