Hasle Løren IL vil sikre lek og idrett på Bama-tomta

Denne uken leverte Hasle Løren IL sin høringsuttalelse til regulering av Økern Torg vei 6.

Et samlet idrettslag mener at hele Økern Torgvei 6 må reguleres til formål som tjener allmennyttige  idrettslige formål, med flerbruk for aktivitet, grønne arealer og klimafremtidige behov. Her kan du lese hele høringsuttalelsen:

Hasle-Løren Idrettslag 

30.august 2022 Spireaveien 3 

0580 Oslo 

Uttalelse til ny høring av detaljregulering for Økern Torgvei 6 m.fl. m – Saksnr. 201607804 

Vi viser til brev datert 10. juni 2022 med ny høring av detaljregulering for Økern Torgvei 6 m.fl. i Oslo  kommune.  

Bakgrunn  

Det fremgår av planforslaget at hensikten er å transformere planområdet til et nytt boligområde med ca. 900 boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage og en park på ca. 40 dekar. Vi  ga innspill til høringsrunde i 2021, datert 21.06.2021. 

Hasle-Løren .idrettslags rolle 

Idrettslaget er et stort idrettslag, med cirka 1.900 medlemmer, de fleste fra nærliggende nabolag som Refstad, Risløkka, Løren og Vollebekk, men også fra Grünerløkka, Sinsen, Linderud og Veitvet.  Idrettsanlegget vårt, som er nærmeste nabo til Økern Torgvei 6, samler mange innbyggere i  områdene rundt oss til aktivitet hver eneste dag. Noen kommer for å drive organisert idrett, andre  kommer for å se på og for å sosialisere. Arenaen vår er et av få steder spesialt barn og unge i  området søker til for å møte andre etter skoletid. Det fungerer som et lavterskeltilbud for alle. 

Hasle-Løren idrettslag er sterkt engasjert i hvordan området rundt oss kan bli mer tilrettelagt til  aktivitet og idrett for barn og unge. Dels skyldes det at vi som idrettslag har stort behov for flere  flater om vi skal klare å ta imot alle barn og unge som ønsker å være aktive hos oss, men vi kjenner  også på et større ansvar for at vår del av denne bydelen, med nabolagene Refstad, Risløkka og  Løren/Økern, blir et sted der barn, unge og innbyggere forøvrig trives i sosial aktivitet sammen. Vi  ser hver dag hvor viktig det er for unge mennesker å ha steder å være sammen, bli kjent og utfolde  seg fysisk. 

Vurdering 

Vi er glade for å se at planforslaget som ble lagt ut i forrige runde har blitt noe endret etter de  mange innspillene som da kom. Det gir oss en formening om at kommuneadministrasjonen er lydhør  og forstår at det er viktig å lytte til innbyggerne som bor i området.  

Et år er gått, og det har oppstått en mobilisering i idrettslaget med ringvirkninger utover  medlemsmassen, spesielt etter flere innslag om reguleringssaken i media. Det har gitt oss flere  innspill og ideer, bl.a. er vi nå med i et felles initiativ for fotballklubber i Hovinbyen. Derfor er vi både  spente og optimistiske når et samlet idrettslag nå har et nytt innspill til den nye høringsrunden.  

Et samlet idrettslag mener at hele Økern Torgvei 6 må reguleres til formål som tjener allmennyttige  idrettslige formål, med flerbruk for aktivitet, grønne arealer og klimafremtidige behov som  vannavrenning innbakt i planene. Vi hilser planer om barnehage, ny ungdomsskole med flerbrukshall  som en del av tomta velkommen, og anerkjenner også bydelens behov for noen kommunale bygg. 

Men vi mener at det øvrige arealet må gå til aktivitet og flater til idrett og rekreasjon tilpasset alle  grupper av innbyggere.  

Dette forslaget innebærer at planer om privatinitiert næringsbygg med bl.a. 900 leiligheter og  butikker, må vike for det vi mener er et mye viktigere behov i vårt nærområde: tomta er en unik  mulighet som kan gi tusener av innbyggere i alle faser av livet en viktig rekreasjonstilgang. 

Det haster å få på plass nye flater. Området mangler både ungdomsskole med flerbrukshall og en  midlertidig løsning for ishall når den gamle rives. Hasle-Løren Idrettslag stiller seg bak andre forslag  som ønsker et hurtigspor for regulering og bygging av dette.  

Begrunnelse 

BAMA-tomta er den siste kommunale tomta av en viss størrelse i det som kan kalles sentrale Oslo.  Tomtas beliggenhet gjør den ekstra viktig; den ligger bokstavelig talt midt mellom de to store  barneskolene Refstad og Løren, og i nærheten av to andre store barneskoler, Sinsen og Vollebekk.  Tomta er også sentralt plassert i den nye Hovinbyen med byområder i sterk vekst; Ulven, Vollebekk,  Løren og Bjerke, og samtidig med nær grense til sentrumsbydelene Grünerløkka og Gamle Oslo.  Dette gjør denne tomta svært aktuell for å kunne tilby en stor befolkning et rekreasjonsområde, og  ikke minst aktivitetsmuligheter for barn og unge. Det er rett og slett siste mulighet i et stort og  befolkningsrikt område av byen. Derfor er dette så viktig for oss å snakke høyt om. 

Hvorfor er det viktig å prioritere lek/idrett/rekreasjon på Bama-tomta fremfor leiligheter? Området må kunne tilby: 

♦ Trygge oppvekstmiljø i et raskt voksende byområde. 

♦ Tilbud om fysisk aktivitet for alle barn og unge når befolkningen vokser. ♦ Et sted å være og en sosial møteplass med gode inkluderingsarenaer for barn, unge og  voksne. 

♦ Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø. Å  prioritere dette er i tråd med FNs bærekraftmål: Innen 2030 å oppnå en mer inkluderende  og bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig  

bosettingsplanlegging og –forvaltning. 

♦ Vi vet at unge, i spesielt ungdomsskolealder, trekker ned til Oslo sentrum på kveldene og  helgene fordi de ikke har nok steder å være og ting å finne på i nærområdet her. De savner  attraktive steder der de kan være sammen uten organisering og innblanding fra voksne. 

Rapporten «Idrettens posisjon i ungdomstida» fra 2019 slår fast at: 

“Ungdom som slutter i ungdomsidretten skiller seg fra de som fortsetter, på områder som  livskvalitet, risikoatferd og deltakelse i andre fritidsaktiviteter. Det er tydelige sosioøkonomiske  forskjeller både når det gjelder rekrutteringen til og frafallet fra organisert idrett.” Videre: “Ungdom med innvandrerbakgrunn er klart underrepresentert i ungdomsidretten.  Hovedårsaken er at mange aldri har vært med i idretten, mens frafallet når de først er med, er  omtrent på samme nivå som ungdom med norskfødte foreldre.” 

For å få på plass det vi mener dette området trenger nå, må vi ha visjoner. Vi må se lengre enn til  2030. 

Behov – vår kapasitet er sprengt

Folketallet i skolekretsene rundt oss har økt med 56 prosent siden 2014. 

Vi ser at Refstad flerbrukshall som skal bygges i tilknytning til Refstad skole blir brukt som et  argument for at det foreligger planer om økning i idrettsflater. Dette er helt feil: denne  flerbrukshallen erstatter kun den flaten som i dag er Løren plasthall, og kan derfor ikke regnes inn  som økt kapasitet. Hasle-Løren IL må allerede i dag si nei til nye medlemmer, vår kapasitet er  sprengt, selv når ny flerbrukshall (allerede mange år forsinket) er på plass. Det samme gjelder en evt  midlertidig ishall, den vil kun erstatte den gamle som rives.  

Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv er allerede utdatert hva tallene angår. Planen kommunen har sett til illustrer ikke det reelle behovet i Hasle-Løren ILs nærområde. Det at bydel  Bjerke har idrettsanlegg helt nord i sin bydel, som Veitvet, hjelper ikke når de store  befolkningsøkningene skjer helt sør i bydelen. Det blir feil å bruke tall for hele bydelen når de som  bruker vår arena også kommer fra Grünerløkka og Gamle Oslo, bydeler der idrettskapasiteten også  allerede er sprengt. 

Et eksempel: For Løren skolekrets har befolkningen økt fra 23 000 til 36 000 mennesker siden 2014,  en økning på 168 prosent! Bare de siste to årene har de fire skolekretsene til sammen fått 500 nye  barn. Ingen av de fire store skolene i nærheten av BAMA-tomta (Løren, Refstad, Sinsen og Vollebekk)  har egne idrettsanlegg. Likevel er det ikke planlagt for noen kapasitetsøkning av  baner/idrettsflater/haller i tilknytning til de fire skolekretsene.  

Og – på toppen av den mangelen på idrettsflater vi opplever allerede med dagens økte innbyggertall, skal titusener nye mennesker flytte inn i området de neste årene! Befolkningen i området skal øke  fra 40 000 til over 100 000, snart har dette området en befolkning på størrelse med hele Drammen,  uten at det er planlagt for flere idrettsanlegg eller flater til aktivitet!  

Siste sjanse 

Bama-tomten er en av de siste kommunale tomtene på denne siden av Oslo av en viss størrelse. Nå  har kommunen mulighet til å prioritere barn og unges fremtid.  

Vi trenger ikke flere leiligheter på Økern Torgvei 6. Vi trenger et område der alle grupper i befolkningen rundt oss kan møtes, og der barn og unge kan trene, drive organisert og uorganisert lek  og idrett. Både de barna som allerede bor her, men ikke minst alle de tusen barna som snart flytter  inn. 

Hvis Oslo kommune vil, har byen nå en mulighet til å skape et unikt uterom for en hurtig voksende  del av byen. Et område for idrett, lek, rekreasjon og felleskap, med baner for basket og fotball,  skateramper, fotballbinger, svømmehall, løpebaner og treningsapparater – for alle. 

Kilder: 

· Bydelsfakta, Oslo kommune https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/bjerke/levekaar/

· Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo: Barrierer, frafall og endringer over tid, 2016, Senter for forskning på  sivilsamfunn og frivillig sektor 

· Idrettens posisjon i ungdomstida, 2019, NOVA


Les også intervju med leder for Hasle-Løren, Viggo Antonsen, i artikkelen fra Aftenposten: “Oslo kommune bygger vekk barn og unges oppvekst på Økern, Refstad og Løren.

Oppdag mer fra Fotball

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese